भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा ताजा तरकारीको निर्यात सम्भाव्यता

भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा ताजा तरकारीको निर्यात सम्भाव्यता

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पद्धतिमा कृषकको सहभागिता

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पद्धतिमा कृषकको सहभागिता

नेपाली अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध

नेपाली अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध

आनुवंशिक स्रोतको हस्तान्तरण सम्झौता

आनुवंशिक स्रोतको हस्तान्तरण सम्झौता

लाभको बाँडफाँट कोष

लाभको बाँडफाँट कोष

नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता, कार्यक्रम तथा स्रोत परिचालन

नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता, कार्यक्रम तथा स्रोत परिचालन

नेपाली जडिबुटी र सारतेलको अन्तराष्ट्रीय व्यापार  चुनौती र सम्भावना

नेपाली जडिबुटी र सारतेलको अन्तराष्ट्रीय व्यापार

चुनौती र सम्भावना

नेपाली चाँदी गहनाको अन्तराष्ट्रीय व्यापार  चुनौती र सम्भावना

नेपाली चाँदी गहनाको अन्तराष्ट्रीय व्यापार

चुनौती र सम्भावना

आनुवंशिक स्रोतमा पूर्व सुसूचित सहमति

आनुवंशिक स्रोतमा पूर्व सुसूचित सहमति

निर्णय प्रक्रियामा कृषकको सहभागिता

निर्णय प्रक्रियामा कृषकको सहभागिता

आनुवंशिक स्रोतमा बौदिक सम्पति अधिकार र नेपालको कृषि क्षेत्र

आनुवंशिक स्रोतमा बौदिक सम्पति अधिकार र

नेपालको कृषि क्षेत्र

बीउविजनसम्बन्धी नीति र कानुनमा
 कृषकका चासोका मुद्दाहरू

बीउविजनसम्बन्धी नीति र कानुनमा

कृषकका चासोका मुद्दाहरू